REGULAMIN

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„NARODOWA BAZA TALENTÓW"

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie „Narodowa Baza Talentów", współfinansowanym z budżetu państwa przez Ministerstwo Sportu.
 2. Narodowa Baza Talentów (NBT) jest projektem realizowanym przez Ministerstwo Sportu, Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jego celem jest monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.
 3. Działania realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Uczestników Projektu spełniających warunki uczestnictwa określone w § 3.
 4. Projekt realizowany jest od ________ do odwołania.
 5. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu oraz podejmowanie decyzji dotyczących realizacji Projektu pozostaje w gestii _______________.
 6. Obowiązki administratora danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Projektu pełni Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

§ 2
Założenia Projektu

 1. Celem głównym projektu NBT ("Projekt") jest:
  1. systematyczna, osobnicza diagnoza kondycji fizycznej i rozwoju motorycznego dzieci i młodzieży w Polsce – monitorowanie trendów;
  2. dostarczenie danych do interdyscyplinarnej oceny kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży w Polsce;
  3. zwiększenie sprawności i aktywności fizycznej polskiego społeczeństwa;
  4. poprawa stanu zdrowia społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży;
  5. dostarczenie danych do oceny efektywności programów poświęconych zwiększeniu aktywności fizycznej, na rzecz Ministerstwa Sportu;
  6. podniesienie skuteczności alokacji zasobów finansowych w celu wyrównywania szans rozwojowych dzieci i wspierania rozwoju talentów sportowych;
  7. wstępna identyfikacja i weryfikacja możliwości fizycznych dzieci i młodzieży uzdolnionych ruchowo i o specjalnych potrzebach;
  8. kształtowanie nawyków podejmowania aktywności przez dzieci i młodzież, stanowiących podstawę przyszłych sukcesów sportowych.
 2. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Informacja o Narodowej Bazie Talentów dostępna będzie na stronie internetowej www...
 4. Zaplanowane w Projekcie działania obejmują:
  1. przeprowadzanie testów sprawności fizycznej u dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 6. roku życia do 19. roku życia („Beneficjentów”), stosownie do procedury wskazanej w § 4 niniejszego regulaminu;
  2. gromadzenie, przechowywanie i weryfikowanie danych opisujących poziom rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej Beneficjentów; udostępnianie tych danych Beneficjentom oraz osobom, którym Beneficjenci przekazali takie uprawnienia;
  3. przetwarzanie anonimowych danych (wyników testów) przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie oraz AWF Warszawa na potrzeby naukowych baz danych, publikacji naukowych, popularno-naukowych, konferencji metodyczno-szkoleniowych i innych kanałów kształcenia;
  4. gromadzenie i przetwarzanie informacji od podmiotów realizujących usługi na rzecz kultury fizycznej o miejscu, zakresie i grupach docelowych prowadzonej działalności oraz udostępnianie ich wszystkim Beneficjentom poprzez odpowiednie funkcjonalności strony internetowej NBT;
  5. anonimowe udostępnianie zarejestrowanym w Projekcie NBT trenerom, instruktorom oraz nauczycielom informacji o osobach spełniających określone przez w/w specjalistów treningu sportowego i wychowania fizycznego kryteria somatyczne i motoryczne, w celu skierowania do opiekunów prawnych tych osób zaproszeń do podjęcia treningu sportowego lub zajęć usprawniających i korekcyjnych;
  6. umożliwienie Beneficjentom przeglądania, analizowania i weryfikowania otrzymanych od trenerów, instruktorów i nauczycieli zaproszeń do podjęcia treningu sportowego lub zajęć usprawniających i korekcyjnych oraz odpowiadania na nie według własnej woli, a także zablokowanie możliwości otrzymywania takich zaproszeń;

§ 3
Zasady uczestnictwa

 1. Rejestracja uczestników Projektu dokonywana jest za pomocą środków porozumiewania się na odległość (poprzez stronę internetową Projektu), na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i ma charakter ciągły. O spełnieniu kryterium terytorialnego decyduje lokalizacja adresu IP, z którego dokonano rejestracji.
 2. W procesie rejestracji Uczestników zagwarantowany zostanie równy dostęp do udziału w projekcie bez względu na płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną, miejsce zamieszkania itp. Podczas rejestracji Uczestników stosowana będzie zasada równości szans co do wieku, wykształcenia itp.
 3. Procedura rejestracyjna uwzględnia i zobowiązuje osoby odpowiedzialne za realizację projektu do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Zgoda rodzica (opiekuna prawnego) Beneficjenta na rejestrację bądź rejestracja Beneficjenta przez rodzica (opiekuna prawnego) jest równoznaczna z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Procedura rekrutacji odbywa się poprzez stronę internetową Projektu.
  • W przypadku osób pełnoletnich obejmuje wypełnienie formularza rejestracyjnego zawierającego pola obowiązkowe: adres e-mail, datę urodzenia, płeć i kod pocztowy miejsca zamieszkania oraz nieobowiązkowe: imię i nazwisko, zaznaczenie odpowiedniego pola potwierdzającego wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu, tj. na potrzeby naukowych baz danych, publikacji naukowych, popularno-naukowych, konferencji metodyczno-szkoleniowych i innych kanałów kształcenia.
  • W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest wcześniejsza rejestracja rodzica (opiekuna prawnego) dziecka. Po jej przeprowadzeniu (jak opisano powyżej) zarejestrowany rodzic (opiekun prawny) uzyskuje możliwość założenia konta dziecka przez potwierdzenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka na potrzeby Projektu, tj. na potrzeby naukowych baz danych, publikacji naukowych, popularno-naukowych, konferencji metodyczno-szkoleniowych i innych kanałów kształcenia oraz podanie tych samych danych, które są gromadzone przy rejestracji osób pełnoletnich.
 6. Potwierdzeniem woli zarejestrowania się w Projekcie będzie aktywowanie linku do strony internetowej, przesłanego pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym wraz z informacjami o zakresie udzielanej zgody.

§ 4
Procedura przeprowadzania testów sprawności fizycznej beneficjentów

 1. Testy sprawności fizycznej, realizowane przez użytkowników Projektu NBT, muszą być przeprowadzane zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej Projektu i z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa.
 2. Testy sprawności fizycznej niepełnoletnich Beneficjentów mogą być przeprowadzone wyłącznie pod nadzorem osoby pełnoletniej, w tym rodzica, opiekuna prawnego bądź trenera, instruktora lub nauczyciela Beneficjenta.
 3. Instrukcja przeprowadzenia testu znajduje się na stronie internetowej Projektu w zakładce _______ i stanowi plik do pobrania.
 4. Po wykonanych testach można anonimowo wpisać wyniki pomiarów na stronie internetowej Projektu w odpowiednie pola Kalkulatora Sprawności Fizycznej, a po podaniu informacji o płci i dacie urodzenia uzyskać ich ocenę na tle populacji ogólnopolskiej. Po opuszczeniu strony Kalkulatora przez Użytkownika wprowadzone wyniki zostaną usunięte z systemu.
 5. W przypadku, gdy wyniki będą wprowadzane z poziomu Profilu Użytkownika (po zalogowaniu), zostaną automatycznie zapisane w systemie, przyporządkowane do Użytkownika i udostępnione w zakładce „Moje wyniki”. Jeżeli Beneficjent bądź pełnoletni Uczestnik nie wyraża zgody na pozostawienie wyników testów sprawności fizycznej oraz na ich przekazanie, zgodnie z § 4 ust. 7 poniżej ma prawo w każdym czasie usunąć te dane ze strony internetowej poprzez wybranie opcji „Usuń”.
 6. Zanonimizowane wyniki testów sprawności fizycznej Beneficjentów, zawierające informację o płci, dacie urodzenia oraz kodzie pocztowym miejsca zamieszkania Beneficjenta, zapisane w zakładce „Moje wyniki”, zostaną udostępnione Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Instytutowi Sportu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie na potrzeby naukowych baz danych, publikacji naukowych, popularno-naukowych, konferencji metodyczno-szkoleniowych i innych kanałów kształcenia.

§ 5
Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 1. Uczestnik lub beneficjent Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie, w dowolnym czasie.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie jest bezpłatna.
 3. Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo skreślenia Uczestników lub Beneficjentów Projektu z listy osób biorących udział w zajęciach realizowanych w ramach Projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik i Beneficjent Projektu zobowiązany jest do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są przez Kierownika Projektu w porozumieniu z opiekunem Projektu z Ministerstwa Sportu.
 3. Realizatorzy Projektu zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Projektu.